Regulamin usługi

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI REZONE

 

 § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady świadczenia Usług za pośrednictwem Aplikacji Rezone do zarządzania najmem lokali mieszkalnych i użytkowych, dostępnej w serwisie internetowym pod adresem https://rezone.app, dostarczonej przez Petram.app sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Złota 75a/7  (00-819 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000907643, kapitał zakładowy 20.000 zł., NIP: 5272963057, REGON: 389359188. 

 

§ 2. DEFINICJE

1.     Definicje użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

a)    Operator (Usługodawca) – Petram.app spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w ul. Złota 75a/7 (00-819 Warszawa), adres e-mail: hello@rezone.app ;

b)    Konto Rezone – wydzielona przestrzeń w Aplikacji Rezone, określona unikalnym loginem Klienta (Adres Aplikacji) oraz zabezpieczona hasłem stworzonym przez Klienta;

c)     Klient (Wynajmujący) – (i) osoba fizyczna zawierająca Umowę z Operatorem bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która ma dla niej charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, jak również (ii) osoba prawna i (iii) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

– prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

d)    Użytkownik – osoba fizyczna, która rejestruje Konto Rezone w imieniu i na rzecz Klienta oraz osoba fizyczna, która korzysta z Konta Rezone w imieniu i na rzecz Klienta (pełnomocnik Klienta, pracownik/współpracownik Klienta). Użytkownikiem może być także sam Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w sytuacji, w której rejestruje Konto Rezone w imieniu własnym i na własną rzecz i korzysta z Konta Rezone we własnym imieniu i na własną rzecz; 

e)    Najemca – kontrahent Klienta (Wynajmującego), któremu Klient (Wynajmujący) wynajmuje nieruchomość w celach mieszkalnych lub użytkowych i dla którego Klient (Wynajmujący) utworzył Konto Najemcy.  

f)      Konto Najemcy – konto utworzone przez Klienta (Wynajmującego) dla swoich klientów (Najemców), którym Klient wynajmuje nieruchomości (lokale mieszkalne lub użytkowe) w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Konto Najemcy jest tworzone w ramach Konta Rezone. 

g)    Serwis – serwis internetowy dostępny w sieci Internet znajdujący się pod adresem internetowym www.rezone.app, prowadzony przez Operatora i stanowiący jego własność, umożliwiający korzystanie z Usług za pośrednictwem Aplikacji Rezone;

h)    Aplikacja Rezone – aplikacja internetowa będąca własnością Operatora, dostępna w Serwisie, umożliwiająca Klientowi zarządzanie wynajmowanymi przez Klienta nieruchomościami, w tym prowadzenie ewidencji obiektów, rozliczanie umów najmu, wystawianie faktur najemcom, przeglądanie dokumentów dotyczących stosunku najmu, wyświetlanie dostępnych raportów dotyczących np. przychodów, kosztów;  

i)      Adres Aplikacji – instancja Aplikacji Rezone tworzona przez Klienta na etapie rejestracji Konta Rezone z wykorzystaniem domeny rezone.app. Adres Aplikacji służy Klientowi do logowania się do Konta Rezone; 

j)      Umowa – umowa zawarta pomiędzy Operatorem i Klientem, regulująca zasady świadczenia przez Operatora Usług za pośrednictwem Aplikacji Rezone;    

k)     Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie w ramach zawartej z Operatorem Umowy. W ramach świadczenia Usług, Klient za pośrednictwem Aplikacji Rezone uzyskuje dostęp do Konta Rezone, w ramach którego ma możliwość zarządzania wynajmowanymi przez niego nieruchomościami, w tym prowadzenia ewidencji obiektów, rozliczania umów najmu, wystawiania faktur Najemcom, przeglądania dokumentów dotyczących stosunku najmu, wyświetlania dostępnych raportów dotyczących np. przychodów, kosztów;  

l)      Okres testowy – bezpłatny 30-dniowy dostęp do Aplikacji Rezone w ramach świadczenia Usług, umożliwiający Klientowi zapoznanie się z zakresem świadczenia Usług w tym z funkcjonalnościami Aplikacji Rezone oraz ich przetestowania. Okres testowy Klient może rozpocząć po dokonaniu rejestracji Konta Rezone poprzez wybór opcji „Przejdź do aplikacji”;

m)   Okres rozliczeniowy – przedział czasu, za który dokonywane są rozliczenia Usług, Okres rozliczeniowy wynosi 1 (jeden) miesiąc; 

n)    Opłata – wynagrodzenie Operatora za świadczenie Usług, uiszczane przez Klienta bezpośrednio na rzecz Operatora;

o)    Cennik – dokument zawierający Opłaty pobierane przez Operatora od Klienta za Usługi świadczone na podstawie Umowy z wykorzystaniem Aplikacji Rezone. Cennik dostępny jest w Serwisie; 

p)    Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu lub korzystania Aplikacji Rezone;    

q)    Rozporządzenie lub RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych).   

2.     Regulamin określa ogóle warunki dostępu do Aplikacji Rezone i świadczenia przez Operatora Usług w oparciu o Aplikację Rezone, dostępnej w Serwisie pod adresem www.rezone.app; 

3.     Świadczenie Usług następuje w oparciu o Aplikację Rezone.

 

§ 3. WARUNKI I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG

1.     Usługi mogą być świadczone dla każdego Klienta będącego przedsiębiorcą, tj. osobą fizyczną zawierającą Umowę z Operatorem bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która ma dla niej charakter zawodowy wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, jak również będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

2.     Usługi są świadczone na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.     Korespondencja pomiędzy Klientem a Operatorem w sprawach związanych ze świadczeniem Usług będzie się odbywała na adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji Konta Rezone. W przypadku zmiany przez Klienta adresu e-mail, na który ma się odbywać korespondencja w sprawach dotyczących świadczenia Usług, Klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Operatora.

4.     Operator w ramach świadczenia Usług umożliwia Klientowi za pośrednictwem Aplikacji Rezone dostęp do zawartych w Aplikacji Rezone funkcjonalności zarządzania wynajmowanymi przez Klienta nieruchomościami mieszkalnymi oraz użytkowymi.

5.     Klient może w ramach Konta Rezone zarządzać zgromadzonymi tam danymi jak również zmieniać hasło dostępu do Konta Rezone.

6.     Klient jest uprawniony do tworzenia dla swoich klientów – Najemców – Kont Najemcy. Najemca w ramach Konta Najemcy jest uprawniony do wglądu do zgromadzonych na jego koncie danych, w tym danych o płatnościach, ich przeglądania, dokonywania zgłoszeń usterek, komunikacji z wynajmującym. 

7.     Klient po dokonaniu rejestracji Konta Rezone ma do wyboru dwie opcje:

a)    rozpoczęcie korzystania z 30-dniowego Okresu testowego, o którym mowa w § 7 Regulaminu;

b)    rozpoczęcie korzystania z Usług w wersji płatnej po uzupełnieniu na Koncie Rezone danych identyfikacyjnych prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej, tj. nazwy firmy, numeru NIP, adresu siedziby. Rozpoczęcie korzystania z Usług w wersji płatnej wymaga po wprowadzeniu nazwy firmy, numeru NIP i adresu siedziby wyboru opcji „Zapisz i rozpocznij subskrypcję”.    

8.     Korzystanie z Usług jest odpłatne, za wyjątkiem korzystania z Usług w Okresie testowym.

9.     Opłatami z tytułu zapewnienia dostępu do sieci Internet oraz opłatami za transmisję danych Klienta obciąża dostawca Internetu, z którego usług korzysta Klient.

10.  Klient zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji Rezone zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz w sposób nienaruszający dóbr osobistych osób trzecich lub interesów Operatora, a także do nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z Usług.  

11.  Klient zobowiązuje się do:

a)     korzystania z Usług w sposób uniemożliwiający wgląd i ingerencję osób trzecich w dane dostępne za pośrednictwem Aplikacji Rezone;

b)    niezwłocznego wylogowania po zakończeniu korzystania z Aplikacji Rezone;

c)     niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby spowodować utratę danych, będących w posiadaniu Operatora;

d)    zgłoszenia Operatorowi wszelkich nieprawidłowości dotyczących korzystania z Usług;

e)     współpracy z Operatorem przy rozpatrywaniu przez Operatora reklamacji Klienta, o której mowa w § 11 Regulaminu.   

 

§ 4. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG

1.     Klient w celu korzystania z Usług zobowiązany jest zapewnić następujące narzędzia i warunki techniczne Środowiska cyfrowego:

a)    dysponowanie urządzeniem zapewniającym dostęp do sieci Internet o minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 px;     

b)    zapewnienie stabilnego połączenia z siecią Internet;

c)     korzystanie z jednej z poniższych przeglądarek stron internetowych:

(i)             Mozilla Firefox w wersji 107.0.5304.121 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptującą pliki Cookies;

(ii)            Google Chrome w wersji 109.0.5414.120 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptującą pliki Cookies;

(iii)           Safari w wersji 16.3 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptującą pliki Cookies;

(iv)           Internet Explorer 11 lub nowszy z włączoną obsługą Java Script, akceptującą pliki Cookies;

(v)            Inne przeglądarki internetowe o parametrach analogicznych do przeglądarek wymienionych powyżej. 

d)    Korzystanie z oprogramowania do odczytywania plików zapisanych w formacie „pdf” (Adobe Reader).

2.     W celu korzystania z Aplikacji Rezone a tym samym z Usług wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego adresu poczty elektronicznej, który Użytkownik podaje w czasie rejestracji Konta Rezone. 

3.     Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Operatora zawiadomienia urzędowego lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Klienta, Operator jest uprawniony do uniemożliwienia dostępu do tych danych. W celu uniknięcia wątpliwości Operator informuje, że zgodnie z prawem nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych, których treść posiada charakter bezprawny. 

4.     Korzystanie z Aplikacji może wiązać się z ryzykiem związanym z korzystaniem z sieci Internet (np. wirusy internetowe, ingerencja osób nieuprawnionych). Operator informuje o konieczności przedsięwzięcia odpowiednich kroków zabezpieczających, w tym zainstalowania odpowiedniego oprogramowania antywirusowego oraz zabezpieczenia hasła przed dostępem osób trzecich oraz o każdorazowym wylogowaniu się z Konta Rezone. 

 

§ 5. REJESTRACJA I LOGOWANIE

1.     W celu korzystania z Usług Klient powinien założyć Konto Rezone. Aby to zrealizować Klient dokonuje na stronie www.rezone.app rejestracji, polegającej na wypełnieniu formularza rejestracyjnego, w którym należy podać imię i nazwisko (dotyczy imienia i nazwiska Użytkownika rejestrującego Konto Rezone w imieniu i na rzecz Klienta), adres e-mail, utworzyć hasło oraz utworzyć Adres Aplikacji do Konta Rezone z wykorzystaniem domeny rezone.app. Konto Rezone może założyć w imieniu i na rzecz Klienta Użytkownik.

2.     Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i wybraniu opcji „Utwórz Konto”, Klient otrzyma na podany podczas rejestracji adres e-mail wiadomość potwierdzającą założenie Konta Rezone, umożliwiającego korzystanie z Usług.  

3.     Dane podane przy rejestracji Konta Rezone, wskazane w ust. 1, tj. adres e-mail oraz hasło, służą Klientowi do logowania się do Konta Rezone. 

4.     Klient powinien chronić utworzone przy rejestracji hasło i Adres Aplikacji i nie udostępniać ich osobom trzecim.

5.     Rejestracja przez Użytkownika Konta Rezone jest równoznaczna z jego oświadczeniem, iż jest on uprawniony do działania w imieniu i na rzecz Klienta i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność. Operator nie ponosi odpowiedzialności, zwłaszcza w stosunku do Klienta za działania i zaniechania Użytkownika.

6.     Do Konta Rezone mogą się zalogować wyłącznie Klienci uprzednio zarejestrowani.

7.     W celu zalogowania do Konta Rezone, Klient wchodzi na stronę www.rezone.app i wybiera opcję „Logowanie do aplikacji”, a następnie wprowadza adres e-mail podany podczas rejestracji oraz utworzone w czasie rejestracji hasło.

8.     W celu przypomnienia hasła, Klient powinien skorzystać z opcji „Przypomnij hasło”, dostępnej na stronie logowania do Konta Rezone i podać adres e-mail przypisany do Konta Rezone.   

9.     Po zalogowaniu do Konta Rezone Klient ma możliwość zmiany aktualnego hasła.

§ 6. WARUNKI ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY

1.     Do zawarcia przez Klienta z Operatorem Umowy o świadczenie Usług dochodzi w momencie dokonania przez Klienta rejestracji, o której mowa w § 54 Regulaminu.

2.     Umowa o świadczenie Usług obowiązuje przez czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszym paragrafie.  

3.     Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy o świadczenie Usług. Każdy ma możliwość zapoznania się z pełną treścią Regulaminu przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług. Regulamin jest dostępny na stronie  https://rezone.app/regulamin-uslugi/ 

4.     Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu.

5.     Każda ze Stron ma prawo do rozwiązania Umowy o świadczenie Usług:

a)    Klient poprzez wybór na Koncie Rezone opcji „Zakończ subskrypcję” – w takim wypadku Umowa rozwiązuje się na koniec Okresu rozliczeniowego;

b)    Operator poprzez wysłanie na adres e-mail Klienta informacji o woli rozwiązania Umowy o świadczenie Usług, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego.

6.     Operator ma prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 5 lit. b) powyżej, w następujących przypadkach:     

a)    naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń i bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu;

b)    zalegania przez Klienta z Opłatami na rzecz Operatora za co najmniej jeden pełny Okres rozliczeniowy;

c)     uzyskania przez Operatora informacji od organów państwowych o popełnieniu lub podejrzeniu popełnienia przez Klienta lub Użytkownika przy wykorzystaniu Usług świadczonych przez Operatora, przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów lub ochronie informacji;

d)    podjęcia przez Klienta lub Użytkownika czynności sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, mających wpływ na sposób realizacji Umowy o świadczenie Usług;

e)    zamieszczenia przez Klienta, Użytkownika lub Najemcę w Aplikacji Rezone treści w sposób naruszający prawo, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń i bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu;  

f)      jeżeli obowiązek wypowiedzenia przez Operatora Umowy wynika z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu lub z innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

g)    wykorzystania Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem.

7.     Operator ma prawo do usunięcia Konta Rezone w przypadku braku aktywności Klienta przez jeden Okres rozliczeniowy. Przez brak aktywności Klienta, o którym mowa w zdaniu poprzednim rozumie się brak aktywnych umów najmu wprowadzonych przez Klienta do Konta Rezone w danym Okresie rozliczeniowym. Przed usunięciem Konta Rezone Operator powiadomi Klienta drogą elektroniczną o zamiarze usunięcia Konta Rezone a tym samym rozwiązaniu Umowy o świadczenie Usług bez zachowania okresu wypowiedzenia.       

 

§ 7. OKRES TESTOWY

1.     W przypadku wyboru przez Klienta na Koncie Rezone Okresu testowego, Klient otrzymuje 30-dniowy, testowy dostęp Usług a tym samym do Aplikacji Rezone w celu zapoznania się z funkcjonalnościami Aplikacji Rezone oraz ich przetestowania.

2.     W Okresie testowym Klient uprawniony jest do wprowadzania na Koncie Rezone umów najmu zawartych z Najemcami, w tym do zarządzania wynajmowanymi przez niego nieruchomościami w celu sprawdzenia funkcjonalności Aplikacji Rezone.

3.     W Okresie testowym Klient nie ponosi Opłat na rzecz Operatora z tytułu korzystania Usług. 

4.     O zakończeniu Okresu testowego Klient zostanie poinformowany przez Operatora za pośrednictwem wiadomości e-mail.

5.     Po zakończeniu Okresu testowego, Klient ma 14 dni na decyzję w przedmiocie rozpoczęcia korzystania z Usług w wersji płatnej. Rozpoczęcie korzystania z Usług w wersji płatnej wymaga uzupełnienia przez Klienta na Koncie Rezone danych prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, tj. nazwy firmy, numeru NIP, adresu siedziby oraz wybór opcji „Zapisz i rozpocznij subskrypcję”.

6.     W przypadku rezygnacji przez Klienta korzystania z Usług w trakcie Okresu testowego lub nie rozpoczęcia przez Klienta po zakończeniu Okresu testowego korzystania z Usługi w wersji płatnej, Umowa o świadczenie Usług zostaje rozwiązana a Konto Rezone zostanie dezaktywowane przez Operatora.   

 

§ 8. WYNAGRODZENIE ZA ŚWIADCZONE USŁUGI 

1.     Korzystanie z Usług za pośrednictwem Aplikacji Rezone po Okresie testowym jest odpłatne. 

2.     Opłaty za świadczone przez Operatora Usługi, Klient uiszcza z dołu w wysokości wynikającej z Cennika, dostępnego w Serwisie, na podstawie otrzymanej od Operatora faktury. 

3.     Operator oświadcza, że na całkowitą Opłatę należną Operatorowi za dany Okres rozliczeniowy składają się:

a)    wskazane w Cenniku opłaty za liczbę aktywnych umów najmu, liczonych w pakietach po 5 umów, na zasadach wskazanych w Cenniku, wprowadzonych przez Klienta do Konta Rezone w danym Okresie rozliczeniowym. W ramach opłaty, o której mowa w zdaniu poprzednim Klient uprawniony jest do:

(i)             założenia trzech Kont Najemcy;

(ii)            wprowadzenia danych do Aplikacji Rezone zajmujących maksymalnie 10 GB przestrzeni dyskowej.

Operator oświadcza, iż w przypadku, w którym liczba aktywnych umów najmu wprowadzona przez Klienta do Konta Rezone w danych Okresie rozliczeniowym będzie wynosiła powyżej 200 (dwustu), wysokość opłaty, o której mowa w lit a) powyżej będzie indywidualnie uzgadniana z Klientem.  

b)    wskazane w Cenniku opłaty za czwarte i każde kolejne założone przez Klienta Konto Najemcy;

c)     wskazane w Cenniku opłaty za zajęcie przestrzeni dyskowej w Aplikacji Rezone powyżej 10 GB.   

4.     Operator oświadcza, że weryfikacja parametrów, składających się na całkowitą Opłatę należną Operatorowi w danym Okresie rozliczeniowym, o których mowa w ust. 3 lit. a), b) i c), tj. liczby aktywnych umów najmu wprowadzonych przez Klienta do Konta Rezone (liczonych w pakietach po 5 umów), liczby założonych przez Klienta Kont Najemcy oraz ilość zajmowanej w Aplikacji Rezone powierzchni dyskowej, odbywa się raz na dobę o godzinie 0.00 za dzień poprzedni.

5.     Operator ustala wysokość opłaty za dany Okres rozliczeniowy, o której mowa w ust. 3 lit. a) składającej się na całkowitą Opłatę, mając na uwadze maksymalną liczbę umów najmu, która została zarejestrowana przez Operatora w danym Okresie rozliczeniowym, przy uwzględnieniu, że ww. opłata jest ustalana w oparciu o pakiet umów najmu, obejmujący 5 sztuk.  

6.     Operator wystawi fakturę w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Okresu rozliczeniowego.

7.     Faktura wystawiona przez Operatora płatna jest w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia Klientowi.

8.     Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Operatora.

9.     Operator zastrzega, iż Opłaty wskazane w Cenniku mogą podlegać waloryzacji raz w roku, o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni (wskaźnik inflacji), ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Podstawą każdorazowej waloryzacji Opłat wskazanych w Cenniku będą Opłaty obowiązujące Klienta w ostatnim, przed daną waloryzacją, Okresie rozliczeniowym.

10.  Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika.

11.  Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji Konta Rezone. W przypadku zmiany adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim Klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Operatora.      

12.  Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących w formie papierowej gdy przeszkody techniczne lub formalne przeszkadzają w przesłaniu ich drogą elektroniczną.

 

§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

1.     Operator zobowiązuje się świadczyć Usługi z należytą starannością, wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej oraz zgodnie z posiadaną wiedzą, możliwościami technicznymi oraz Regulaminem.

2.     Operator oświadcza, że podejmuje wszelkie starania i niezbędne czynności do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji Rezone a tym samym świadczenia Usług. Operator dokłada wszelkich starań aby zapewnić Klientom prywatność i poufność przy korzystaniu przez nich z Usług świadczonych przez Operatora.     

3.     Operator ponosi odpowiedzialność za brak dostarczenia Usługi po zawarciu Umowy oraz za nienależyte świadczenie Usługi.

4.     Całkowita odpowiedzialność Operatora z jakiegokolwiek tytułu, związana ze świadczeniem Usług jest ograniczona do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia należnego Operatorowi w dniu wyrządzenia szkody od Klienta dochodzącego odpowiedzialności od Operatora.

5.     Odpowiedzialność Operatora z tytułu rękojmi oraz utraconych korzyści zostaje wyłączona.

6.     Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług, które zaistniały z przyczyn niezależnych od Operatora.  

7.     Operator nie ponosi odpowiedzialności w związku z korzystaniem przez Klienta z Aplikacji Rezone w sposób niewłaściwy, a także w związku z:

a)    nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzenia służącego do korzystania z Usług;

b)    nieprawidłowym funkcjonowaniem Aplikacji Rezone na ww. urządzeniach;

c)     nieprawidłowym funkcjonowaniem systemu łączności i jakości połączenia z siecią Internet za pomocą których Klient korzysta z Usług.

8.     Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w opracowaniu danych, generowanych przez Aplikację Rezone, spowodowane błędnymi danymi i/lub nieprawidłowo wprowadzonymi przez Klienta, Użytkownika lub Najemcę danymi ani inne błędy spowodowane wprowadzonymi do Aplikacji Rezone przez Klienta, Użytkownika lub Najemcę danymi.        

 

§ 10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.     Z chwilą rejestracji Klienta do Aplikacji Rezone, Operator udziela Klientowi niewyłącznej, odwołalnej, nieprzenaszalnej i niezbywalnej licencji na korzystanie z Aplikacji Rezone w miejscu i czasie przez siebie wybranym wyłącznie przez okres obowiązywania Umowy o świadczenie Usług.     

2.     Licencja, o której mowa w ust. 1, zezwala na korzystanie z Aplikacji Rezone wyłącznie w zakresie niezbędnym do korzystania z Usług.

3.     Korzystanie przez Klienta z Aplikacji Rezone nie może wykraczać poza zakres określony niniejszym Regulaminem. 

4.     Klient nie jest uprawniony do opracowywania w całości lub części podobnej aplikacji przy wykorzystaniu Aplikacji Rezone jako wzoru.

5.     Klient, niezależnie od wykorzystywanych środków technicznych, nie jest uprawniony do umożliwienia osobom trzecim – niebędącym Najemcami- korzystania z Aplikacji Rezone ani też wykorzystywania Aplikacji Rezone dla potrzeb osób trzecich, w jakikolwiek inny sposób, niż wskazany w ust. 2.  

 

§ 11. REKLAMACJE

1.     Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej świadczenia przez Operatora Usług, w tym w przypadku problemów dotyczących działania Aplikacji Rezone.

2.     Reklamacja może zostać złożona:

a)    w formie pisemnej na adres: Petram.app sp. z o.o. w Warszawie ul. Złota 75A/7 00-819 Warszawa;

b)    drogą elektroniczną na adres: hello@rezone.app

3.     Reklamacja powinna zawierać:

a)    nazwę firmy Klienta;

b)    określenie przedmiotu reklamacji;

c)     przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, w szczególności wskazanie momentu wystąpienia problemu dotyczącego świadczonej Usługi, w tym Aplikacji Rezone;

d)    wskazanie adresu e-mail Klienta w celu kontaktu z nim przez Operatora w sprawach rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia na nią odpowiedzi – jeżeli jest on odmienny od adresu e-mail służącego do logowania do Konta Rezone;

e)    wskazanie adresu do korespondencji, jeśli Klient złożył reklamację w formie pisemnej i żąda, aby odpowiedź na reklamację została mu udzielona w formie pisemnej.

4.     W przypadku gdy reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 3, Klient zostanie poinformowany o konieczności jej uzupełnienia.

5.     W przypadku, w którym reklamacja spełnia warunki wskazane w ust. 3 ale Operator uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, w szczególności w celu ustalenia, czy brak zgodności działania Aplikacji Rezone wynika z cech Środowiska cyfrowego Klienta, niezwłocznie wzywa Klienta do jej uzupełnienia, określając termin i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie nie krótszy niż 7 dni roboczych. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

6.     Operator udziela odpowiedzi na reklamację w rozsądnym terminie, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych, wymagających dodatkowych wyjaśnień, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Operator nie udzieli odpowiedzi na reklamację w tym terminie, uważa się, że uznał reklamację.

7.     Operator udzieli odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 3 lit. d). W przypadku złożenia reklamacji drogą pisemną, Klient powinien wskazać sposób komunikacji z podaniem adresu poczty elektronicznej lub adresu do korespondencji dla udzielenia mu odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.

8.     Klient może skierować spór, poddany reklamacji, do sądu powszechnego. Wyczerpanie trybu reklamacyjnego opisanego w ust. 1-7 nie stanowi warunku wystąpienia przez Klienta z roszczeniem na drogę sądową.

 

§ 12. DANE OSOBOWE

1.     Operator jest administratorem danych osobowych Użytkownika oraz Klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Operator zbiera dane osobowe Użytkowników i Klientów, o których mowa w zdaniu poprzednim, wyłącznie w celu świadczenia na rzecz Klienta Usług oraz w celu wystawienia na rzecz Klienta faktury lub rachunku. 

2.     Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, które Operator przetwarza jako administrator danych są zamieszczone w dokumencie „Informacja Petram.app sp. z o.o. o przetwarzaniu danych osobowych” oraz w Polityce Prywatności, dostępnych w Serwisie. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz Klienta przez Operatora jako administratora danych osobowych zostanie Użytkownikowi i Klientowi dostarczona odpowiednio: Użytkownikowi – na etapie rejestracji Konta Rezone, Klientowi – na etapie rozpoczęcia korzystania z Aplikacji Rezone w wersji płatnej (odpłatnej subskrypcji).

3.     Klient jest administratorem w rozumieniu Rozporządzenia w stosunku do danych osobowych, które zostały wprowadzone – w związku ze świadczeniem przez Operatora Usług – do Konta Rezone, w tym Konta Najemcy. 

4.     Do Konta Rezone oraz Konta Najemcy mogą zostać wprowadzone dane, których wprowadzanie jest dopuszczalne w świetle przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5.     Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika, Klienta oraz Najemcę do Konta Rezone i Konta Najemcy a także za sposób ich wykorzystywania przez Użytkownika, Klienta i Najemcę.  

6.     Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo loginu i hasła, za pomocą których loguje się do Konta Rezone oraz wszelkie przypadki korzystania z jego Konta Rezone.

7.     Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie, zarządzanie, redagowanie, sortowanie, przeglądanie, usuwanie oraz kontrolowanie w każdy inny sposób danych wprowadzonych do Konta Rezone i Konta Najemcy. 

8.     Powierzenie przez Klienta – jako administratora – Operatorowi danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług na podstawie Umowy odbywa się na podstawie zasad określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, który stanowi integralną część Regulaminu.   

 

§ 13. ZMIANA REGULAMINU

1.     Operator jest uprawniony do wprowadzenia zmian Regulaminu.

2.     Zmiana Regulaminu, która nie jest niezbędna do zachowania zgodności świadczonych Usług z Regulaminem, może być dokonana w uzasadnionych przypadkach, takich jak:

a)    zmiana przepisów prawa mająca wpływ na treść Regulaminu i konieczność dostosowania Regulaminu w celu zachowania jego zgodności z prawem;

b)    zmian funkcjonalnych i technologicznych świadczenia Usług oraz zmian w zakresie wprowadzenia nowych, dodatkowych funkcji, opcji Usług;

c)     zmiana zakresu świadczonych Usług lub sposobu ich świadczenia przez Operatora;

d)    usprawnienia działania Usług;

e)    zmian wynikających z konieczności dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji sądów i uprawnionych organów administracji publicznej;

f)      zmian związanych z bezpieczeństwem świadczenia Usług;

g)    zmian o charakterze administracyjnym, w tym zmian danych identyfikujących lub kontaktowych;

h)    zmian redakcyjnych związanych z koniecznością usunięcia, korekty omyłek redakcyjnych, błędów.   

3.     Operator poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu poprzez udostępnienie treści zmienionego Regulaminu w Serwisie. Publikacja nastąpi z 30-dniowym wyprzedzeniem, o ile zachowanie tego terminu jest możliwe z uwagi na charakter wprowadzonych zmian Regulaminu.

4.     O zmianach Regulaminu Klient zostanie powiadomimy również drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail.

5.     Jeżeli Klient nie akceptuje zmian Regulaminu jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy.

6.     Wypowiedzenia Umowy, o którym mowa w ust. 5, Klient dokonuje poprzez usunięcie Konta Rezone, wybierając na Koncie Rezone      opcję „Zakończ subskrypcję”. Umowa ulega rozwiązaniu na koniec Okresu rozliczeniowego.   

7.     Brak oświadczenia o niewyrażeniu zgody na zmianę Regulaminu jest jednoznaczny z akceptacją przez Klienta zmian w treści Regulaminu.

 

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu https://rezone.app/regulamin-uslugi/ w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie Regulaminu a na żądanie Regulamin może być przesłany na podany przez żądającego adres e-mail. Operator rekomenduje Klientom zapisanie Regulaminu na trwałym nośniku (np. na urządzeniu końcowym, dysku komputera, dysku przenośnym).

2.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

3.     Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.04.2023 r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług z wykorzystaniem Aplikacji Rezone – zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych („Załącznik”)

1.     Świadczenie przez Operatora Usług na podstawie Umowy z wykorzystaniem Aplikacji Rezone wiąże się z dostępem przez Operatora do danych osobowych, w stosunku do których administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Klient.  

2.     Niniejszy dokument – Załącznik – określa warunki na jakich Klient powierza Operatorowi dane osobowe w związku ze świadczeniem przez Operatora Usług na podstawie Umowy z wykorzystaniem Aplikacji Rezone.

3.     Niniejszy Załącznik stanowi inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 ust. 3 RODO i tym samym stanowi podstawę powierzenia Operatorowi danych osobowych przez Klienta.

4.     Klient oświadcza, że wszelkie dane osobowe, w stosunku do których jest administratorem  przetwarza zgodnie z Rozporządzeniem i innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, a ich powierzenie do przetwarzania przez Operatora nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.  

5.     Klient oświadcza, że jest uprawniony do powierzenia danych osobowych wskazanych w niniejszym Załączniku w celu świadczenia Usług przez Operatora.    

6.     W związku ze świadczeniem przez Operatora Usług na podstawie Umowy oraz w celach i na zasadach określonych w Załączniku, Klient powierza Operatorowi jako podmiotowi przetwarzającemu  dane osobowe do przetwarzania.

7.     Operator zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu do przetwarzania dane osobowe zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Rozporządzeniem oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

8.     Powierzone Operatorowi do przetwarzania dane osobowe dotyczą następujących kategorii podmiotów danych: dane osobowe pracowników, współpracowników Klienta, dane osobowe Najemców, kontrahentów Klienta.        

9.     Przetwarzanie powierzonych Operatorowi przez Klienta do przetwarzania danych osobowych obejmuje następujące rodzaje danych osobowych:

a)    podstawowe dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu,  stanowisko,

b)    inne dane identyfikacyjne: NIP, REGON, KRS,;   

c)     dane identyfikujące finansowe: numery rachunków bankowych, numery identyfikacyjne, wysokość czynszu, koszty utrzymania nieruchomości;

d)    informacje o transakcjach finansowych: płatność czynszu, dodatkowe opłaty, zaległości w płatnościach, salda płatności,

oraz inne dane wprowadzane przez Klienta i Najemców do Konta Rezone w tym do Konta Najemcy.    

-zwanymi dalej łącznie „Danymi Osobowymi”.

10.  Powierzone przez Klienta Dane Osobowe będą przetwarzane przez Operatora wyłącznie w celu świadczenia Usług na podstawie Umowy zgodnie z Regulaminem.

11.  Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że zawarcie Umowy i korzystanie przez Klienta z Aplikacji Rezone stanowi wyraźne polecenie przetwarzania Danych Osobowych wydane przez Klienta.

12.  Przetwarzanie powierzonych Operatorowi Danych Osobowych odbywa się po stronie Operatora przy wykorzystaniu systemów informatycznych. 

13.  Operator może powierzyć Dane Osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu realizacji Usług na podstawie Umowy. 

14.  Powiadomienie Klienta o podwykonawcach, o których mowa w pkt 13 odbywać się będzie w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych podwykonawcom Operatora wymaga uprzedniego zgłoszenia Klientowi z co najmniej 14- dniowym wyprzedzeniem, w celu umożliwienia wyrażenia sprzeciwu. Klient może z uzasadnionych przyczyn zgłosić w terminie 7 dni udokumentowany sprzeciw względem powierzenia Danych Osobowych konkretnemu podwykonawcy Operatora. W razie zgłoszenia sprzeciwu Operator nie ma prawa powierzyć danych podwykonawcy objętego sprzeciwem, a jeżeli sprzeciw dotyczy aktualnego podwykonawcy, musi niezwłocznie zakończyć podpowierzenie Danych Osobowych temu podwykonawcy. Wątpliwości co do zasadności sprzeciwu i ewentualnych negatywnych konsekwencji w zakresie świadczenia Usług na podstawie Umowy, Operator zgłosi Klientowi w czasie umożliwiającym zapewnienie ciągłości przetwarzania. Ze względu na charakter świadczonych Usług na podstawie Umowy, w przypadku wniesienia sprzeciwu Klient akceptuje, iż część lub całość funkcjonalności Usług może zostać ograniczona.

15.  Dokonując podpowierzenia, Operator ma obowiązek zobowiązać podwykonawcę do realizacji wszystkich obowiązków Operatora wynikających z niniejszego Załącznika, z wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania ze względu na naturę konkretnego podpowierzenia.    

16.  Dane Osobowe nie będą przekazywane przez Operatora  do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy. 

17.  Operator zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych Danych Osobowych.

18.  Operator jako podmiot przetwarzający powierzone mu Dane Osobowe zobowiązuje się w szczególności do:

a)    nadania upoważnień do przetwarzania Danych Osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone mu Dane Osobowe;

b)    zapewnienia zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b) RODO, przetwarzanych Danych Osobowych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania Danych Osobowych;

c)     uwzględniając charakter przetwarzania Danych Osobowych oraz dostępne informacje, pomagać Klientowi w niezbędnym zakresie w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO;

d)    stosować wszelkie adekwatne do poziomu ryzyka środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające Dane Osobowe na zasadach określonych w art. 32 RODO;

e)    prowadzić rejestr operacji przetwarzania Danych Osobowych;

f)      udostępniać Klientowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w artykule 28 RODO, na każde żądanie Klienta i w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od wpływu konkretnego żądania.

19.  Klient ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Operatora przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych mu do przetwarzania Danych Osobowych spełniają postanowienia Umowy, w tym Regulaminu. Prawo do kontroli, o której mowa w zdaniu poprzednim może być realizowane w godzinach pracy Operatora z minimum 14-dniowym uprzedzeniem o zamiarze dokonania kontroli.

20.  Operator ma obowiązek usunąć stwierdzone podczas kontroli uchybienia w terminie wskazanym przez Klienta, nie dłuższym niż 30 dni.    

21.  Operator po stwierdzeniu naruszenia Danych Osobowych zgłosi stwierdzone naruszenie Klientowi bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu stwierdzonego naruszenia.

22.  Operator jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie Danych Osobowych niezgodnie z Umową, w tym z treścią Regulaminu, a w szczególności za udostępnienie powierzonych mu Danych Osobowych.

23.  Operator zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Klienta o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Operatora Danych Osobowych, jak również o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania przez Operatora Danych Osobowych, skierowanych do Operatora, o także o wszelkich planowanych, o ile są mu wiadome lub realizowanych audytach, kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u Operatora Danych Osobowych.

24.  Operator przetwarza powierzone mu do przetwarzania Dane Osobowe w okresie  świadczenia Usług przez Operatora na podstawie Umowy na rzecz Klienta, tj. od momentu rejestracji Konta Rezone do dnia rozwiązania Umowy, tj. dezaktywacji Konta Rezone. 

25.  Po zakończeniu świadczenia Usług na podstawie Umowy, Operator ma obowiązek usunąć bądź zanonimizować lub zwrócić Klientowi – zależnie od decyzji Klienta – powierzone mu Dane Osobowe, jak również usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa nakazują Operatorowi dalsze przechowywanie tych Danych Osobowych.

26.  W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Załączniku do powierzenia Operatorowi przez Klienta Danych Osobowych zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Pobierz regulamin (PDF)

Chcesz dowiedzieć się więcej?

206
195