Regulamin usługi

Niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług elektronicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204) i określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem Witryny lub Serwisu oraz innych domen, wskazujących na poszczególne części Serwisu, jak rόwnież Aplikacji Mobilnej.

Definicje

  1. Operator Serwisu – Petram.app sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej Petram.app), adres: Aleja Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, KRS: 0000907643, NIP: 5272963057, REGON: 389359188. 
  2. Serwis – serwis internetowy dostępny w Sieci Internet pod adresem głównym https://auth.rezone.app oraz adresami subdomen klientów umożliwiającymi dostęp do Usług;
  3. Witryna – strona internetowa umieszczona w Sieci Internet pod adresem głównym https://rezone.app  inne wersje językowe strony oraz wszystkie jej podstrony;
  4. Aplikacja Mobilna – wersja Serwisu udostępniana przez Operatora Serwisu jako Aplikacja Mobilna w Google Play oraz Apple AppStore pod nazwą Rezone;
  5. Usługa – usługa świadczona w ramach Serwisu;
  6. Użytkownik – podmiot posiadający co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, odwiedzający Witrynę lub składający zamówienie określające warunki Umowy, na podstawie której Strony będą zobowiązane do świadczeń wynikających z niniejszej Umowy;
  7. Umowa – umowa o świadczeniu Usług w sposób ciągły, rozliczana cyklicznie w odnawialnych Okresach Rozliczeniowych;
  8. Abonament – opłata uiszczana przez Użytkownika za świadczenie przez Operatora Serwisu Usług w danym Okresie Rozliczeniowym;
  9. Plan Abonamentowy – pakiet dostępnych funkcji w ramach świadczonej przez Operatora Serwisu, wybranej przez Użytkownika Usługi;
  10. Okres Testowy– trzydziestodniowy, nieodpłatny okres, przysługujący Użytkownikowi w celu zapoznania się z funkcjonalnością Serwisu, liczony od dnia zarejestrowania się i założenia konta w Serwisie; 
  11. Okres Rozliczeniowy– okres jednego roku albo inny okres rozliczania Usług świadczonych w trybie abonamentowym;
  12. Cennik– aktualnie obowiązujący Cennik dostępny pod adresem internetowym  https://rezone.app   zawierający listę dostępnych, pozostających w ofercie Serwisu Usług oraz ich ceny;
  13. Rozporządzenie– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych).

Zawarcie umowy i użytkowanie Serwisu

§1 Założenie konta Użytkownika w Serwisie

 1. W celu zawarcia Umowy o świadczenie Usług konieczne jest zarejestrowanie się i założenie indywidualnego konta Użytkownika w Serwisie.
 2. Użytkownik może założyć konto przy użyciu funkcji rejestracji na stronie internetowej Serwisu lub poprzez Aplikację Mobilną.
 3. Zakładając konto, Użytkownik akceptuje warunki Regulaminu.
 4. Moment rejestracji, składającej się z podania przez Użytkownika adresu mailowego, hasła oraz przyciśnięcie przycisku „Załóż konto” jest uznawany przez Operatora Serwisu jako akceptacja przez Użytkownika oferty przedstawionej na stronie i stanowi moment zawarcia przez Strony Umowy o świadczenie usług, której treść reguluje niniejszy Regulamin.
 5. Użytkownik zobowiązany jest podać podczas rejestracji poprawny adres poczty elektronicznej (e-mail) umożliwiający przesłanie mu linku aktywacyjnego do konta.
 6. Użytkownik zobowiązany jest zweryfikować poprawność adresu poczty elektronicznej (e-mail), podanego podczas procesu rejestracji. W przypadku braku weryfikacji w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni, licząc od dnia rejestracji, Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do ograniczenia funkcjonalności konta do czasu weryfikacji poprawności podanego adresu e-mail.

 

§2 Okres Testowy

 1. Po założeniu konta Użytkownikowi przysługuje nieodpłatny siedmio dniowy dostęp do wszystkich funkcji Serwisu w celu zapoznania się z funkcjami oferowanymi w poszczególnych Planach Abonamentowych Serwisu.
 2. Plan Abonamentowy aktywny po założeniu konta, zgodny jest z planem wybranym przez Użytkownika podczas rejestracji, oraz definiowany poprzez przycisk przekierowujący do formularza rejestracji.
 3. W trakcie trwania Okresu Testowego, Użytkownik może dowolnie przełączać się pomiędzy Planami Abonamentowymi. Aktywowanie funkcji wyższych pakietów przełącza Użytkownika do pakietu wyższego. Aby przełączyć się do pakietu niższego, należy dezaktywować funkcje przekraczające wybierany Plan Abonamentowy, zgodnie z wykazem funkcji w Cenniku.
 4. Po zakończeniu trzydziestodniowego bezpłatnego Okresu Testowego, Serwis poinformuje Użytkownika o zasadach korzystania z Serwisu w odniesieniu do aktualnie testowanego Planu Abonamentowego na koncie. Użytkownik zostanie poinformowany o możliwości dokonania opłaty abonamentowej w celu zachowania dostępu do pełnej funkcjonalności konta w wybranym Planie Abonamentowym lub zmiany Planu Abonamentowego na inny.

 

§3 Zmiana Planu Abonamentowego

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić Plan Abonamentowy z aktualnie używanego na inny plan płatny.
 2. Zmiana Planu Abonamentowego z wyższego na niższy wiąże się z ograniczeniem funkcjonalności konta zgodnie z Cennikiem.
 3. Ograniczenie funkcjonalności konta skutkować może brakiem dostępu do części danych zapisanych na koncie Użytkownika.
 4. Za ewentualne straty danych spowodowane zmianą Planu Abonamentowego z wyższego na niższy Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności.
 5. W przypadku dokonania przez Użytkownika zmiany określonej w §4 pkt.2, powodującej przekroczeniu określonych w Cenniku limitόw w celu dalszego dostępu do funkcjonalności konta, Użytkownik zobowiązany jest dostosować konto do limitόw zgodnie z Cennikiem. Użytkownik może tego dokonać poprzez dezaktywację odpowiednich elementόw w Serwisie. Do tego momentu funkcjonalność konta zostanie zablokowana.

 

§5 Abonament płatny

 1. Wyboru Planu Abonamentowego dokonuje Użytkownik, a Operator Serwisu, bez decyzji Użytkownika o zakupie planu płatnego, nie obciąży go żadnymi opłatami za użytkowanie Serwisu.
 2. W celu wykupienia oferowanej przez Operatora Serwisu Usługi płatnej, Użytkownik zaznacza na swoim koncie wybraną opcję Abonamentu, a następnie określa, czy wystawiona ma zostać faktura VAT z tytułu świadczonych Usług. Użytkownik obowiązany jest podać poprawne dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, w tym NIP. Użytkownik zagraniczny, posiadający NIP europejski, obowiązany jest do uzupełnienia swoich danych firmowych o ten numer NIP.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do opłacenia kwoty wskazanej na formularzu płatności. Kwota wskazana na formularzu płatności zgodna jest z kwotą wskazaną w Cenniku, ale może być pomniejszona o kwotę rabatu przysługującego ze względu na długość opłacanego Abonamentu
 4. Użytkownik, chcąc uzyskać dostęp do funkcji, która nie występuje w wykupionym lub używanym przez Użytkownika Planie Abonamentowym, zobowiązany jest do zmiany planu abonamentowego na wyższy, zgodnie z Cennikiem.
 5. Usługa zostanie udostępniona w momencie potwierdzenia zaksięgowania środków na koncie Operatora Serwisu. Użytkownik otrzyma automatyczne powiadomienie o aktywacji Usługi wraz z linkiem do faktury na przypisany do jego konta adres e-mail.
 6. Jeżeli Użytkownik wybrał jako środek płatności kartę płatniczą, wypowiedzenie umowy możliwe jest w terminie do 14 (słownie: czternaście) dni przed zakończeniem opłaconego Okresu Rozliczeniowego, w przeciwnym przypadku usługa zostanie automatycznie przedłużona na kolejny okres abonamentowy, zgodnie z używanym obecnie Planem Abonamentowym.
 7. Na 14 (słownie: czternaście) dni przed upływem Okresu Rozliczeniowego Serwis przesyła do Użytkownika informację dotyczącą możliwości zachowania pełnej funkcjonalności użytkowanego konta. Wiadomość ta (z załączoną Fakturą Proformą) stanowi ofertę przedstawioną Użytkownikowi przez Operatora Serwisu, dotyczącą możliwości przedłużenia korzystania z dotychczasowej Usługi.
 8. Użytkownik w ramach planu Profesjonalnego może wykupić u Operatora Serwisu pakiet godzin programistycznych oraz zlecić wykonanie spersonalizowanych funkcji uzupełniających świadczoną Usługę. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do odrzucenia proponowanych rozwiązań, jeżeli nie wpisują się one w założone przez Operatora Serwisu przeznaczenie Serwisu. Ponadto Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do udostępniania wszystkim Użytkownikom Serwisu dostępu do funkcji, których wykonanie zostało zlecone przez Użytkownika w pakiecie godzin programistycznych.

 

§6 Płatności

 1. Faktura VAT wystawiana jest po uiszczeniu zapłaty przez Użytkownika, ze wskazaniem danych określonych przez Użytkownika, w formularzu płatności podczas dokonywania opłaty.
 2. W przypadku stwierdzenia niepoprawności wskazanych przez Użytkownika danych nabywcy użytych do wystawienia faktury VAT, Użytkownik jest obowiązany przedstawić Operatorowi Serwisu notę korygującą.
 3. Za dostarczenie faktury VAT, wysłanej na adres e-mailowy Użytkownika (właściciela konta), uważa się przyjęcie przez serwer pocztowy Użytkownika wiadomości zawierającej fakturę VAT.
 4. Ewentualne koszty dodatkowe za usługi na rzecz podmiotόw trzecich, a w szczegόlności związane z realizacją płatności, ponosi Użytkownik.
 5. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania kwoty na rachunku bankowym Operatora Serwisu.
 6. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany Cennika.

 

§7 Okres obowiązywania umowy i jej rozwiązanie

 1. Umowa zawarta pomiędzy Operatorem Serwisu i Użytkownikiem zawierana jest w momencie założenia konta w Serwisie i trwa do momentu jej rozwiązania, również gdy na koncie zmieniany jest Plan Abonamentowy bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli przez Strony.
 2. Umowa o świadczenie Usług może zostać rozwiązana przez Użytkownika z zachowaniem 30 dni wypowiedzenia. Umowa o świadczenie Usług może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia przez Operatora Serwisu w następujących przypadkach:
 1. Użytkownik w istotny sposób naruszył postanowienia niniejszej Umowy;
 2. Użytkownik działał na szkodę Operatora Serwisu, innych Użytkowników Serwisu lub sieci Internet;
 3. Użytkownik wykorzystał konto w Serwisie niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz zakresem funkcji, które przewiduje wybrany i opłacony przez niego Plan Abonamentowy;
 4. Użytkownik działał niezgodnie z prawem lub podjął działania zagrażające bezpieczeństwu danych, znajdujących się w Serwisie.
 5. W sytuacjach opisanych w §7 pkt.2 , §7 pkt.3 i §12 pkt.7 Użytkownikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty.
 6. Usunięcie konta w Serwisie może być dokonane jedynie przez Użytkownika, będącego właścicielem konta. W tym celu należy skorzystać z funkcji Serwisu „Usuń konto”. Po zastosowaniu tej funkcji, właściciel konta zobowiązany jest potwierdzić decyzję o usunięciu konta. Po potwierdzeniu usunięcia konta, zostanie ono dezaktywowane na okres 7 (słownie: siedem) dni. W tym okresie zablokowana zostanie możliwość korzystania z funkcji Serwisu; Właściciel konta zachowa jednak możliwość przywrócenia funkcjonalności konta w terminie 7 (słownie: siedem) dni liczonym od dnia jego dezaktywizacji. W celu przywrόcenia aktywności konta, właściciel zobowiązany jest użyć linku przesłanego do niego pocztą elektroniczną przez Operatora Serwisu lub skorzystać z funkcji Serwisu „Przywrόć aktywność konta”, widocznej po zalogowaniu się na koncie. W okresie dezaktywacji konta Użytkownik ma możliwość logowania się do konta, używając dotychczasowego loginu i hasła. Po upływie terminu 7 (słownie: siedem) dni, w przypadku nieskorzystania przez właściciela konta z możliwości przywrócenia funkcjonalności konta, zostanie ono automatycznie usunięte – bez możliwości odzyskania danych przypisanych do konta.

Za ewentualne straty danych spowodowane usunięciem konta przez Użytkownika Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności.

 

§8 Aktualizacje Serwisu

 1. Aktualizacje Serwisu udostępniane są Użytkownikowi nieodpłatnie.
 2. Nowe funkcje udostępniane są przez Operatora Serwisu we wszystkich lub w wybranych przez Operatora Serwisu Planach Abonamentowych.
 3. Aktualizacje Serwisu mogą wprowadzać zmiany w jego funkcjonowaniu; o istotnych zmianach Operator Serwisu informuje Użytkownika mailowo, w newsletterze, na podstronie https://help.rezone.app lub na podstronie https://rezone.app/blog-pl, na ktόrej opisywane są nowe funkcje Serwisu.
 4. Obowiązkiem Użytkownika jest upewnienie się co do bieżącej poprawności wystawianych dokumentów oraz generowanych Raportόw.
 5. Sugestie dotyczące nowych aktualizacji i funkcji Użytkownik może zgłaszać na forum sugestii lub mailowo na adres mailowy  .
 6. Aktualizacje Serwisu będą wdrażane zgodnie z założonym przez Operatora Serwisu przeznaczeniem Serwisu oraz planem jego rozwoju.

 

§9 Ogólne obowiązki Stron

 1. Serwis dostępny jest dla Użytkownikόw przez całą dobę. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do krótkich przerw wynikających z okresowej konserwacji Serwisu lub spowodowanych zdarzeniami losowymi.
 2. Operator Serwisu zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy wszelkich usterek lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających dostęp do Serwisu. W przypadku nieusunięcia zgłoszonych usterek lub awarii w terminie dłuższym niż 7 (słownie: siedem) dni, Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Użytkownik, korzystając z Usługi, wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT od Operatora Serwisu drogą elektroniczną, zgodnie z art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535) o podatku od towarów i usług.
 4. Operator Serwisu umożliwia Użytkownikowi wysyłanie faktur w wersji elektronicznej. Użytkownicy oświadczają, iż otrzymali od swoich kontrahentów stosowną zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną w rozumieniu art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów i przepisów prawa.
 6. Użytkownik jest właścicielem całej treści wprowadzonej za pomocą Usługi do Serwisu lub Witryny, za ktόrą Operator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Wszelką odpowiedzialność, wynikającą z przepisów prawa, dotyczącą publikacji treści przez Użytkownika Serwisu, ponosi Użytkownik.
 7. W przypadku otrzymania zgłoszenia o bezprawnym charakterze danych zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, Operator Serwisu ma prawo, zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do uniemożliwienia dostępu do danych Użytkownika. W takim przypadku Użytkownik zostanie powiadomiony o wprowadzeniu blokady konta.
 8. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia wybranych treści wprowadzonych przez Użytkownika na Witrynę lub jej podstrony.
 9. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z:
 1. przerw w dostawie Usługi lub niedostępności Serwisu niezależnych od Operatora Serwisu lub będących następstwem zdarzeń, których Operator Serwisu nie mógł przewidzieć;
 2. niepoprawnego funkcjonowania Serwisu niebędącego winą Operatora Serwisu, na przykład, błędów sieci telekomunikacyjnej;
 3. dostępu do konta Użytkownika przez osoby nieautoryzowane;
 4. nieznajomości lub nieprzestrzegania przez Użytkownika niniejszego Regulaminu;
 5. niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem sieci: ataków hakerskich, zainfekowania systemu przez wirusy lub zdarzeń podobnych.
 6. Całkowita odpowiedzialność Operatora Serwisu względem Użytkownika w każdym przypadku ograniczona jest do wysokości sumy opłat dokonanych w ciągu trzech ostatnich lat, jakie Użytkownik wniósł na rzecz Operatora Serwisu z tytułu świadczenia usług.

Postanowienia dotyczące powierzenia przetwarzania danych

 

§13 Powierzenie przetwarzania danych

 1. Użytkownik, będący administratorem wprowadzanych do Serwisu danych ze zbioru “Dane powierzane”, powierza Operatorowi Serwisu, w trybie art. 28 Rozporządzenia jako przedmiot przetwarzania dane osobowe w zakresie zgodnym i wybranym przez Użytkownika do tego zbioru, zgodnie z zakresem wyszczególnionym §13.pkt.2 oraz na zasadach i w celu określonym w §13 pkt.3 niniejszego Regulaminu.
 2. Zakres danych ze zbioru „Dane powierzane” obejmuje dane kontrahentów administratora, będące danymi zwykłymi, a w szczegόlności: Imie, Nazwisko, Numer identyfikacji podatkowej lub PESEL oraz dane pracowników administratora, będące danymi zwykłymi, a w szczegόlności: Adres e-mail, Imię, Nazwisko, Funkcja w serwisie, Przypisany Dział Firmy.
 3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych na mocy niniejszej Umowy następuje wyłącznie w celu i w zakresie realizacji Usługi.
 4. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych odbywa się po stronie Operatora Serwisu przy wykorzystaniu systemów informatycznych.
 5. Operator Serwisu przetwarza powierzone mu do przetwarzania dane w okresie świadczenia Usługi,tj. od momentu założenia konta w Serwisie do 30 (słownie: trzydzieści) dni po skasowaniu konta Użytkownika w Serwisie. Okres trzydziestodniowego przetwarzania danych związany jest z istnieniem backupów Serwisu, dzięki którym Operator Serwisu umożliwia zachowanie integralności danych podczas świadczenia Usługi. Okres przetwarzania danych może być dłuższy, gdy prawo polskie lub unijne nakłada na Operatora Serwisu taki obowiązek.
 6. Operator Serwisu, po zakończeniu świadczenia Usług związanych z przetwarzaniem, zależnie od decyzji administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo polskie lub unijne nakazują przechowywanie tych danych osobowych.
 7. Operator Serwisu zobowiązuje się, w ramach swojej organizacji, przetwarzać powierzone dane ze szczególną starannością, zgodnie z Rozporządzeniem oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych adekwatną do zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
 8. Operator Serwisu zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy oraz zobligować je do zachowania w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych zarówno w trakcie zatrudniania ich przez Operatora Serwisu, jak i po ustaniu zatrudnienia.
 9. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości Operator Serwisu będzie pomagał Użytkownikowi administrującemu danymi w niezbędnym zakresie, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia oraz, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, będzie pomagał administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 Rozporządzenia.
 10. Operator Serwisu po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi.
 11. Zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h Rozporządzenia Użytkownik będący administratorem danych powierzanych Operatorowi Serwisu ma prawo skontrolowania, czy środki zastosowane przez Operatora Serwisu przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy. Prawo do przedmiotowej kontroli może być realizowane w godzinach pracy Operatora serwisu tj. poniedziałek – piątek w godzinach 9 – 17 z wykluczeniem dni ustawowo wolnych od pracy i z minimum siedmiodniowym uprzedzeniem o zamiarze dokonania kontroli. W trakcie kontroli Operator Serwisu udostępni Użytkownikowi administrującemu danymi powierzanymi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
 12. W razie stwierdzenia uchybień w trakcie kontroli, Operator Serwisu zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Administratora danych, nie dłuższym niż 14 (słownie: czternaście) dni.
 13. Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Operator Serwisu, pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli, nie usunie ich w wyznaczonym terminie lub przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.
 14. Operator Serwisu powierza dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania zewnętrznym podmiotom w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz, zgodnie z artykułem 45 pkt. 1 Rozporządzenia, podmiotom w państwach trzecich lub organizacji międzynarodowej tylko w przypadku, gdy Komisja stwierdzi, że to państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony. Dane powierzane są jedynie w celu i zakresie wykonania niniejszej Umowy, na co Operator Serwisu otrzymuje zgodę Administratora.
 15. Operator Serwisu posiada podpisaną Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotami wskazanymi w §13 pkt.14 niniejszego Regulaminu.
 16. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w przypadku gdy Komisja nie stwierdzi, że to państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony, może nastąpić jedynie na udokumentowane polecenie Administratora danych, chyba że obowiązek przekazania danych nakłada na Operatora Serwisu prawo polskie lub unijne. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Operator Serwisu informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
 

Data ostatniej aktualizacji: 26.02.2022

Chcesz dowiedzieć się więcej?

206
195